Poppy

Badger´s Run

 

 

 

 

 

 

 

1. Red tri female

"Poppy Montgomery"

375g Geburtsgewicht

 

 

 

 

POPPY